Όροι χρήσης

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης της κάθε παραγγελίας κυμαίνεται μεταξύ 2-10 εργάσιμων ημερών. Η So Chic ΔΕΝ είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση και δεν δύναται να ελέγξει τις διαδικασίες αυτής. Κάνοντας μια παραγγελία σε εμάς δέχεστε την πιθανότητα καθυστέρησης της παραγγελίας σας.

ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ

Πραγματοποιώντας μια παραγγελία από τη So Chic κατανοείτε ότι αυτή δεν είναι υπεύθυνη για άμεση ή έμμεση απώλεια ή καταστροφή της συσκευασίας που σας ταχυδρομεί. Όλες οι συσκευασίες αποστέλλονται με δικό σας ρίσκο. Τυχόν καταστροφή ή απώλεια της συσκευασίας που σας αποστέλλεται αφορά διαφορά μεταξύ εσάς και της ταχυδρομικής εταιρείας. Η Moda Marconi μετά την αποστολή της συσκευασίας θα σας δίνει στοιχεία της αποστολής (Κωδικός Αποστολής - tracking number και τα στοιχεία της ταχυδρομικής εταιρείας). Μετά από αυτό είναι δική σας ευθύνη η επαφή με την ταχυδρομική εταιρεία για πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας. Η Moda Marconi δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή του δέματος που πρόκειται να παραλάβετε.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Όταν κάνετε παραγγελία από τη So Chic και βρίσκεστε στο εξωτερικό τυχόν φόροι που αφορούν την εισαγωγή βαρύνουν αποκλειστικά εσάς. Κάθε επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις που αφορούν εκτελωνισμό των προϊόντων που παραγγείλατε δεν μπορούν να ελεγχθούν από τη So Chic. Για το λόγο αυτό ενημερωθείτε από τα οικεία αρμόδια εκτελωνιστικά γραφεία της χώρας σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Όλες οι πωλήσεις μέσω του διαδικτυακού καταστήματος So Chic είναι απόλυτα ασφαλείς και διεξάγονται μέσω της γνωστής εταιρείας PayPal. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των πιστωτικών καρτών χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται μέσω της PayPal. Όλα τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία σας δεν εκμεταλλεύονται, γνωστοποιούνται, ούτε πωλούνται προς τρίτους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η So Chic δεν δέχεται επιστροφές εμπορευμάτων χωρίς προηγούμενη γραπτή επικοινωνία και συμφωνία. Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν που παραγγείλατε εντός 7 ημερών με δικά σας έξοδα με την προϋπόθεση να μην το έχετε χρησιμοποιήσει και να βρίσκεται σε κατάσταση παρόμοια με αυτή κατά την οποία το παραλάβατε. Τόσο το επιστρεφόμενο προϊόν όσο και η συσκευασία πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά θα χρεωθεί με αμοιβή τουλάχιστον 15% της αξίας των εμπορευμάτων. Ακύρωση των παραγγελιών: Αν μια παραγγελία σε απόθεμα έχει ενεργοποιηθεί και ακυρώθηκε πριν να έχει σταλεί, διατηρούμε το δικαίωμα της επιβολής ρήτρας 5 ευρώ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στη So Chic προσπαθούμε κατά το δυνατόν να έχουμε όλα μας τα είδη διαθέσιμα. Παρόλο που η διαθεσιμότητα των προϊόντων μας ενημερώνεται αυτόματα από το διαδικτυακό σύστημα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για διάφορους λόγους, το προϊόν που επιλέξατε να μην υπάρχει στην αποθήκη μας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η So Chic θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει το ταχύτερο δυνατόν και να σας προτείνει κάποια εναλλακτική λύση.

Ν.2251/1994

Προστασία του Καταναλωτή

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

1.Η Πολιτεία μεριμνά για τα συμφέροντα των καταναλωτών.

2. Η Πολιτεία μεριμνά ιδίως για:

α) την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,

β) τα οικονομικά τους συμφέροντα,

γ) την οργάνωσή τους σε ενώσεις καταναλωτών,

δ) το δικαίωμα ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν και

ε) την πληροφόρηση και επιμόρφωσή τους σε καταναλωτικά θέματα.

3. Οι διατάξεις που προστατεύουν τους καταναλωτές ισχύουν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και για τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του δημοσίου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

4. Κατά την έννοια αυτού του νόμου:

α) Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και κάθε αποδέκτης του διαφημιστικού μηνύματος.

β) Προμηθευτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, κατά την άσκηση της επαγγελμαικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας, προμηθεύει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προμηθευτής είναι και ο διαφημιζόμενος. Προμηθευτής είναι επίσης και ο παραγωγός ως προς την ευθύνη του για ελαττωματικά προϊόντα.

5. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του αιτήματός του εντός 14 ημερών

Άρθρο 2

1.Οροι που έχουν διαπιστωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων (γενικοί όροι των συναλλαγών) δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, αν κατά την κατάρτιση της σύμβασής τους αγνοούσε ανυπαιτίως και ο προμηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.

2. Οι γενικοί όροι συμβάσεων και παρεπόμενων συμφωνιών, που καταρτίζονται στην Ελλάδα, διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρούνται οι γενικοί όροι των διεθνών συναλλαγών.

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εμφανές μέρος του εγγράφου της σύμβασης.

4. Όροι που συμφωνήθηκαν ύστερα από διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλομένων (ειδικοί όροι) είναι επικρατέστεροι από τους αντίστοιχους γενικούς όρους.

5. Κατά την ερμηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού. Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν μονομερώς από τον προμηθευτή ή από τρίτο για λογαριασμό του προμηθευτή, σε περίπτωση αμφιβολίας ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή. "Ειδικά, όταν ελέγχεται το περιεχόμενο του γενικού όρου συναλλαγών στο πλαίσιο των διαδικασιών της παρ. 9 του άρθρου 10 (συλλογική δικαστική προστασία) και της παρ. 3 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου προτιμάται η δυσμενέστερη για τον καταναλωτή ερμηνευτική εκδοχή, εφόσον αυτή οδηγεί σε απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης του σχετικού όρου».

«6. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται».

7. «Σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που:».

α) παρέχουν στον προμηθευτή, χωρίς εύλογη αιτία, υπερβολικά μεγάλη προθεσμία αποδοχής της πρότασης του καταναλωτή για σύναψη σύμβασης,

β) περιορίζουν τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες των προμηθευτών,

γ) προβλέπουν προθεσμία καταγγελίας της σύμβασης υπερβολικά σύντομη για τον καταναλωτή ή υπερβολικά μακρά για τον προμηθευτή,

δ) συνεπάγονται την παράταση ή ανανέωση της σύμβασης για χρονικό διάστημα υπερβολικά μακρό, αν ο καταναλωτής δεν την καταγγείλει σε ορισμένο χρόνο,

ε) επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης χωρίς ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο,

στ) επιτρέπουν στον προμηθευτή να καταγγείλει σύμβαση αόριστης διάρκειας χωρίς εύλογη προθεσμία,

ζ) επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα να κρίνει μονομερώς αν η παροχή του είναι σύμφωνη με τη σύμβαση,

η) επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το απεριόρισο δικαίωμα να ορίζει μονομερώς το χρόνο εκπλήρωσης της παροχής του,

θ) ορίζουν ότι η παροχή δεν είναι υποχρεωτικό να ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις για τον καταναλωτή προδιαγραφές, στο δείγμα, στις ανάγκες της ειδικής χρήσης, για την οποία την προορίζει ο καταναλωτής και την οποία αποδέχεται ο προμηθευτής ή στο συνηθισμένο προορισμό της,

ι) επιτρέπουν στον προμηθευτή να μην εκτελέσει τις υποχρεώσεις του

χωρίς σπουδαίο λόγο,

ια) χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν

τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και

εύλογα για τον καταναλωτή,

ιβ) περιορίζουν την ευθύνη του προμηθευτή για κρυμμένα ελαττώματα του

πράγματος,

ιγ) αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρμετρα την ευθύνη του προμηθευτή,

ιδ) προβλέπουν τη μετακύληση της ευθύνης του πωλητή, ή του εισαγωγέα

αποκλειστικά στον παραγωγό του αγαθού ή σε άλλον,

ιε) περιορίζουν την υποχρέωση του προμηθευτή να τηρεί τις υποχρεώσεις

που έχουν αναλάβει οι εντολοδόχοι του ή εξαρτούν την εκπλήρωση των

υποχρεώσεών του από την τήρηση ειδικής τυπικής διαδικασίας,

ιστ) επιτρέπουν στον προμηθευτή να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά την

κρίση του, αν η ίδια ευχέρεια δεν αναγνωρίζεται στον καταναλωτή, ή να

παρακρατεί τα ποσά που έχουν καταβληθεί για παροχές που δεν έχουν ακόμη

εκτελεσθεί από αυτόν, όταν τη σύμβαση καταγγέλλει ο ίδιος,

ιζ) συνεπάγονται παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώματά τους σε

περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του

προμηθευτή, ακόμη και αν τον προμηθευτή βαρύνει πταίσμα,

ιη) εμποδίζουν τον καταναλωτή να υπαναχωρήσει (από τη σύμβαση), όταν η

αύξηση του τιμήματος σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης είναι

υπερβολική γι' αυτόν,

ιθ) αποκλείουν ή περιορίζουν τη νόμιμη ευχέρεια του καταναλωτή να μην

εκτελέσει τη σύμβαση,

κ) απαγορεύουν στον καταναλωτή να επισχέσει εν όλω ή εν μέρει την

καταβολή του τιμήματος, όταν ο προμηθευτής δεν εκπληρώνει τις

υποχρεώσεις του,

κα) επιβάλλουν στον καταναλωτή που πιστώθηκε με το τίμημα των αγαθών ή

υπηρεσιών να εκδώσει μεταχρονολογημένη επιταγή,

κβ) συνεπάγονται παραίτηση του καταναλωτή από τις ενστάσεις του κατά

τρίτου που διαδέχεται τον προμηθευτή στη σχέση με τον καταναλωτή,

κγ) απαγορεύουν στον καταναλωτή να προτείνει σε συμψηφισμό προς

υποχρεώσεις του από τη σύμβαση ομοειδείς απαιτήσεις του κατά του

προμηθευτή,

κδ) βεβαιώνουν ότι ο καταναλωτής γνωρίζει ορισμένους όρους της σύμβασης

ή την κατάσταση των προμηθευομένων πραγμάτων ή την ποιότητα των

υπηρεσιών, ενώ πραγματικά τα αγνοεί,

κε) υποχρεώνουν τον καταναλωτή να προκαταβάλει υπερβολικά μεγάλο μέρος

του τιμήματος πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης από τον προμηθευτή,

μολονότι ο προμηθευτής δεν ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει

παραγγελία του καταναλωτή με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές ή

χαρακτηριστικά, ούτε η παροχή του προμηθευτή συνιστάται σε υπηρεσίες με

κράτηση,

κστ) επιτρέπουν στον προμηθευτή να απαιτήσει από τον καταναλωτή

υπέρμετρες εγγυήσεις,

κζ) αναστρέφουν το βάρος της απόδειξης σε βάρος του καταναλωτή ή

περιορίζουν υπέρμετρα τα αποδεικτικά του μέσα,

κη) περιορίζουν υπέρμετρα την προθεσμία, μέσα στην οποία ο καταναλωτής

οφείλει να υποβάλει στον προμηθευτή τα παράπονα ή να εγείρει τις

αξιώσεις του κατά του προμηθευτή,

κθ) αναθέτουν στον προμηθευτή χωρίς σπουδαίο λόγο την αποκλειστικότητα

της συντήρησης και των επισκευών του πράγματος και της προμήθειας των

ανταλλακτικών,

λ) επιβάλλουν στον καταναλωτή, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της παροχής

του, υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση, ή

λα) αποκλείουν την υπαγωγή των διαφορών από σύμβαση στο φυσικό τους

δικαστή με την πρόβλεψη αποκλειστικής αλλοδαπής δικαιοδοσίας ή

διαιτησίας.

8. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ακυρότητα ολόκληρης της

σύμβασης, για το λόγο ότι ένας ή περισσότεροι γενικοί όροι είναι άκυροι

ως καταχρηστικοί.

«9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση όταν

η σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή συνδέεται στενά με την

Ελλάδα ή άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από τη συμβατική επιλογή

δικαίου χώρας εκτός Ε.Ο.Χ.».

«10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για κάθε όρο

σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης.

Θεωρείται ότι ο όρος δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής

διαπραγμάτευσης, όταν ο καταναλωτής δεν μπόρεσε να επηρεάσει το

περιεχόμενό του. Το γεγονός ότι για ορισμένα στοιχεία κάποιου όρου ή

για έναν μεμονωμένο όρο υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση δεν αποκλείει

την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο υπόλοιπο της σύμβασης, εάν από το

σύνολο των περιστάσεων προκύπτει ότι πρόκειται για σύμβαση προσχώρησης.

Το βάρος απόδειξης ότι υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση φέρει ο

προμηθευτής».

Άρθρο 3

Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

1.Συμβάσεις παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, που καταρτίζονται με

πρωτοβουλία του προμηθευτή χωρίς ρητή πρόσκληση από τον καταναλωτή ή με

επίσκεψη του προμηθευτή στον τόπο κατοικίας, διαμονής ή εργασίας του

καταναλωτή ή σε χώρο επιλογής του προμηθευτή έξω από το εμπορικό

κατάστημά του, είναι άκυρες υπέρ του καταναλωτή, αν δεν καταρτισθούν με

έγγραφο στο οποίο να αναφέρονται:

α) το όνομα ή η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του προμηθευτή και

αυτού που συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή. Η

μνεία αριθμού ταχυδρομικής θυρίδας δεν αρκεί,

β) η χρονολογία και η πλήρης διεύθυνση του τόπου κατάρτισης της

σύμβασης,

γ) η περιγραφή της φύσης και των χαρακτηριστικών των εμπορευμάτων ή

υπηρεσιών,

δ) οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης και ιδίως ο τόπος και ο χρόνος

παράδοσης των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών,

ε) η ολική επιβάρυνση του καταναλωτή και οι όροι πληρωμής και ιδίως, σε

περίπτωση πίστωσης του τιμήματος ή πληρωμής με δόσεις, το πραγματικό

επιτόκιο και το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο επιτοκίου και

στ) το κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δικαίωμα υπαναχώρησης

και, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή

από τη σύμβαση.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και όταν η

σύμβαση καταρτίστηκε έπειτα από ρητή πρόσκληση του προμηθευτή από τον

καταναλωτή, έχει όμως αντικείμενο προϊόντα άλλα από εκείνα για τα οποία

έγινε η πρόσκληση, εκτός αν ο καταναλωτής γνώριζε ή ώφειλε να γνωρίζει

ότι και τα άλλα αυτά προϊόντα περιλαμβάνονται στις εμπορικές

δραστηριότητες του προμηθευτή ή αν τα προϊόντα αυτά σχετίζονται άμεσα

με τα προϊόντα για τα οποία έγινε η πρόσκληση.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και όταν ο καταναλωτής

έχει υποβάλει προφορικά (πρόταση για κατάρτιση σύμβασης) υπό συνθήκες

όμοιες με εκείνες των προηγούμενων παραγράφων, ακόμη και αν δεν

δεσμεύεται από την προσφορά του μέχρι την αποδοχή της από τον

προμηθευτή.

4. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, ο καταναλωτής έχει

δικαίωμα υπαναχώρησης, που ασκείται με συστημένη επιστολή μέσα σε δέκα

(10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του εγγράφου της σύμβασης ή από

την τυχόν μεταγενέστερη παραλαβή του προϊόντος, εκτός αν στη σύμβαση

προβλέπεται μακρότερη προθεσμία. Παραίτηση από το δικαίωμα αυτό είναι

άκυρη.

5. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με

μορφή αρραβώνα, εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής αξιογράφων ή με άλλη

μορφή κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου.

6. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση φύλαξης ή επιστροφής του προϊόντος

που του έστειλε ο προμηθευτή για δοκιμή ή εξέταση ή ως δείγμα, εκτός αν

το ζήτησε ο ίδιος ή αν συμφωνήθηκε διαφορετικά.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται:

α) Στις πωλήσεις μικροπωλητών χωρίς μόνιμη εγκατάσταση.

β) Στις συμβάσεις για την κατασκευή, πώληση ή μίσθωση ακινήτων και στις

συμβάσεις που αφορούν άλλα δικαιώματα σχετικά με ακίνητα. Εν τούτοις οι

συμβάσεις προμήθειας αγαθών για την ενσωμάτωσή τους σε ακίνητα ή οι

συμβάσεις για την επισκευή ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των

διατάξεων αυτού του άρθρου.

γ) Στις συμβάσεις για την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που

προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία

παραδίδουν κατ' οίκον διανομείς σε τακτά ή συχνά διαστήματα.

δ) Στις συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, εφόσον

πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

ι) η σύμβαση συνάπτεται βάσει καταλόγου του προμηθευτή, τον οποίο ο

καταναλωτής είχε την ευκαιρία να συμβουλευθεί χωρίς να είναι παρών ο

αντιπρόσωπος του προμηθευτη,

ιι) προβλέπεται η εξακολούθηση της επαφής ανάμεσα στον αντιπρόσωπο του

προμηθευτή και στον καταναλωτή όσον αφορά τη συγκεκριμένη ή άλλη

μεταγενέστερη συναλλαγή, και

ιιι) τόσο ο κατάλογος όσο και σύμβαση πληροφορούν τον καταναλωτή ότι

έχει δικαίωμα να επιστρέψει τα αγαθά στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό

διάστημα όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους ή να

λύσει τη σύμβαση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, χωρίς να αναλαμβάνει

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, εκτός από μια εύλογη φροντίδα για τα αγαθά

αυτά.

ε) Στις ασφαλιστικές συμβάσεις, και

στ) Στις συμβάσεις με αντικείμενο κινητές αξίες.

Άρθρο 4

Σύμβαση από απόσταση

"1. Σύμβαση από απόσταση, με την έννοια αυτού του άρθρου, είναι κάθε

σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται στο πλαίσιο ενός

συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που

οργανώνεται από τον προμηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία του

προμηθευτή και του καταναλωτή, με τη χρησιμοποίηση τεχνικής

επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης για σύναψη της

σύμβασης και της αποδοχής. Μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση, με

την έννοια του άρθρου αυτού, είναι ιδίως τα έντυπα χωρίς παραλήπτη, τα

έντυπα με παραλήπτη, οι τυποποιημένες επιστολές, τα διαφημιστικά έντυπα

με στέλεχος παραγγελίας, οι κατάλογοι, το τηλέφωνο με ή χωρίς ανθρώπινη

παρέμβαση, το ραδιόφωνο, το εικονοτηλέφωνο, το βιντεοτέξτ

(μικροϋπολογιστής και τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη

αμφίδρομης επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία

και η τηλεόραση.

2. Σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν πριν από τη

σύναψη σύμβασης ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της

χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο σαφή, τηρουμένων των

αρχών της καλής π(στης κατά τις εμπορικές συναλλαγές, για τα ακόλουθα

ιδίως στοιχεία:

α) την ταυτότητα του προμηθευτή,

β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,

γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο

προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,

δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,

ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,

στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης,

ζ) το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν

υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων, με την

επιφύλαξη της παρ. 3του παρόντος άρθρου και

η) ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στην περίπτωση συμβάσεων για

την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς.

Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προμηθευτή και

ο εμπορικός σκοπός της κλήσης πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή

οποιασδήποτε συζήτησης με τον καταναλωτή".

3. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες της επικοινωνίας από

απόσταση για τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της

υπηρεσίας, εκτός αν αυτό αναφέρεται σαφώς στην πρόταση για σύναψη

σύμβασης.

4. Απαγορεύεται να αποστέλλονται στον καταναλωτή αγαθά ή να παρέχονται

υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη παραγγελία εκ μέρους του, όταν αυτός

καλείται να τα αποκτήσει έναντι πληρωμής ή να τα επιτρέψει, έστω και

χωρίς να καταβάλει τις δαπάνες αποστολής. Αν η αποστολή αυτή

πραγματοποιηθεί, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαθέσει το αγαθό ή

την υπηρεσία, κατά την κρίση του, χωρίς να οφείλει οποιοδήποτε τίμημα,

εκτός αν η αποστολή οφείλεται σε προφανές λάθος, όποτε το θέτει, για

εύλογο χρόνο και εφόσον η φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας το επιτρέπει,

στη διάθεση του προμηθευτή. Η παράλειψη απάντησης δεν ισοδυναμεί σε

καμία περίπτωση με συναίνεση.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν ο

προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το αγαθό ή να παράσχει την υπηρεσία

που του παραγγέλθηκε, προμηθεύει όμως ισοδύναμο αγαθό ή παρέχει

ισοδύναμη υπηρεσία της ίδιας ποσότητας και στην ίδια τιμή,

γνωστοποιώντας εγγράφως στον καταναλωτή, ότι μπορεί να επιτρέψει το

προϊόν ή την υπηρεσία υποκατάστασης, εάν δεν μείνει ικανοποιημένος,

"και ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον προμηθευτή". Δεν

εμπίπτει στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και η αποστολή

δειγμάτων ή διαφημιστικών δώρων.

6. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά

τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.

Απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή η χρησιμοποίηση τεχνικών

επικοινωνίας για την πρόταση σύναψης σύμβασης όπως τηλεφώνου αυτόματης

κλήσης, τηλεομοιοτυπίας (Φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου

ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας.

7. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με

μορφή αρραβώνα, εγγύησης, έκδοσης ή αποδοχής αξιογράφων ή άλλη μορφή,

πριν από την παράδοση του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας.

8. Οταν δεν αναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης στην πρόταση για σύναψη

σύμβασης, η παροχή οφείλεται το αργότερο τριάντα (3) ημέρες μετά τη

λήψη της παραγγελίας από τον προμηθευτή.

"9. Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός

δεν λάβει σε εύθετο χρόνο, κατά την εκτέλεση της σύμβασης και το

αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης, όσον αφορά τα αγαθά, τα οποία

δεν πρόκειται να παραδοθούν σε τρίτους, γραπτά και στη γλώσσα που

χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης σύμβασης τις ακόλουθες τουλάχιστον

πληροφορίες:

α) τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού,

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή

καταστήματος του προμηθευτή,

γ) τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, περιλαμβανομένων των όρων

πίστωσης ή πληρωμής με δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης,

δ) το δικαίωμα υπαναχώρησης και, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγμα δήλωσης

υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση κατά την επόμενη παράγραφο,

ε) πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις

υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις και

στ) τους όρους καταγγελίας της σύμβασης, όταν πρόκειται για σύμβαση

αόριστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους".

10. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να

υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την

ημερομηνία παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας, αν δεν συμφωνήθηκε

μακρότερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση.

Αποκλείεται η επιβάρυνσή του με δαπάνη άλλη από τα έξοδα επιστροφής.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία των δέκα (10) ημερών

αρχίζει, για τα αγαθά, από την παραλαβή τους και, για τις υπηρεσίες από

την παραλαβή των εγγράφων που ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει

συναφθεί η σύμβαση.

"Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις

που αναφέρονται στην παράγραφο 9, η προθεσμία υπαναχώρησης είναι

τρίμηνη. Εάν εντός της προθεσμίας των τριών μηνών παρασχεθούν οι εν

λόγω πληροφορίες, ο καταναλωτής θα διαθέτει από τη στιγμή αυτή την

προθεσμία υπαναχώρησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση

άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή κατά τα

ανωτέρω, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από

τον καταναλωτή ποσά εντός τριάντα (30) ημερών".

"11. Στις περιπτώσεις που το τίμημα καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από

πίστωση η οποία χορηγείται στον καταναλωτή είτε από τον προμηθευτή είτε

από τρίτον, δυνάμει συμφωνίας συναπτόμενης μεταξύ του τρίτου και του

προμηθευτή, τότε, εφόσον ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης

από τη σύμβαση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του

παρόντος άρθρου, μπορεί να καταγγελθεί κατά τις διατάξεις του Αστικού

Κώδικα και η σύμβαση πίστωσης, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Σε περίπτωση δόλιας χρήσης της κάρτας πληρωμής του καταναλωτή στο

πλαίσιο σύμβασης από απόσταση ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει την

ακύρωση της πληρωμής κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την

επαναπίστωση για τα ποσά που έχουν καταβληθεί ή την επιστροφή των ποσών

αυτών.

12. Η προσαγωγή της απόδειξης σχετικά με την προηγούμενη ενημέρωση, τη

γραπτή επιβεβαίωση ή την τήρηση των προθεσμιών και τη συγκατάθεση του

καταναλωτή βαρύνει τον προμηθευτή. Ρήτρες με τις οποίες ο καταναλωτής

παραιτείται από την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρει το παρόν άρθρο

ή ο προμηθευτής απαλλάσσεται των ευθυνών που απορρέουν από το παρόν

άρθρο είναι άκυρες. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε

κάθε περίπτωση όταν η σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και ενός καταναλωτή

συνδέεται στενά με την Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης

ή κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ανεξάρτητα από τη

συμβατική επιλογή δικαίου τρίτης χώρας. Οι διατάξεις του παρόντος

άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων κοινοτικών διατάξεων ή

εναρμονισμένων προς αυτές εθνικών διατάξεων που διέπουν ορισμένους

τύπους συμβάσεων από απόσταση ή ορισμένες πλευρές αυτών".

"13" (11). Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται:

α) στους αυτόματους διανομείς,

β) στους εμπορικούς χώρους αυτόματης πώλησης,

γ) στις συμβάσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που

προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία

παραδίδουν κατ' οίκον διανομείς σε τακτά ή συχνά διαστήματα και

δ) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κράτηση που έχουν ως αντικείμενο

μεταφορές, κατάλυμα, σίτιση και ψυχαγωγία.

"14" (12). α. Κάθε προμηθευτής, ο οποίος προτίθεται να συνάπτει

συμβάσεις της παρ. 1 του παρόντος, υποχρεούται πριν από την έναρξη της

δραστηριότητάς του αυτής να ζητήσει την καταχώρισή του στο ειδικό

μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Κανένας προμηθευτής δεν μπορεί να προτείνει τη σύναψη των ανωτέρω

συμβάσεων, εάν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος δεν

εγγραφεί στο μητρώο αυτό.

β. Η ανωτέρω καταχώριση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση

των αναγκαίων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια δημόσια

οικονομική υπηρεσία και αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από

την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

γ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του να

αρνείται για σοβαρούς λόγους την εγγραφή ή να προβαίνει σε, εκτός των

κυρώσεων των προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρο 14 του παρόντος,

προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το εν λόγω μητρώο, αν διαπιστωθεί

παραβίαση από τον εν λόγω προμηθευτή των κειμένων διατάξεων. Η διαγραφή

αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση της σύμβασης, η δε απόφαση

κοινοποιείται στην Ενωση Τραπεζών και στην αρμόδια δημόσια οικονομική

υπηρεσία.

δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις

τήρησης του προαναφερθέντος μητρώου".

Άρθρο 5

"Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις"

1. Σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή

γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς

οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση

του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και

διατήρησή του. Εξαιρούνται τα απλά κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη

συντήρηση προϊόντα.

2. Κατά την πώληση, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή

για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του

προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν

θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και

έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από

την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση

του οικονομικά ασύμφορη.

"3. Οταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προμηθευτής οφείλει να την

παρέχει γραπτώς ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο

και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση προμήθειας καινούργιων προϊόντων με

μακρά διάρκεια (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι

υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει με απλή, ευανάγνωστη και

κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον την επωνυμία και τη

διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές

περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα

δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη

με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες

εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή

διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια

της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο

αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός

είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους".

"4. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει το κύρος

της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει την

τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η

εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή

ανταλλακτικό".

"5. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού

Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη

συνομολογημένων ιδιοτήτων. Εκ των προτέρων παραίτηση του καταναλωτή από την

προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές είναι άκυρη.

Σε διαφορά η οποία απορρέει από την πώληση καταναλωτικών αγαθών και φέρεται

ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από το εφαρμοστέο σε αυτή

δίκαιο, εφαρμόζονται πάντοτε οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου που διέπουν την

πώληση καταναλωτικών αγαθών κατά την έκταση που παρέχουν μεγαλύτερη

προστασία στον καταναλωτή."

6. Ο προμηθευτής καινουργών διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να

εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για

τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή

διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, οφείλει να εξασφαλίζει στους

καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν

προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό

τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.

Άρθρο 6

Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα

1.Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του

προϊόντος του.

2. Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, πρώτης

ύλης ή συστατικού, καθώς και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως παραγωγός

του προϊόντος επιθέτοντας σε αυτό την επωνυμία, το σήμα ή άλλο

διακριτικό του γνώρισμα. Προϊόντα με την έννοια αυτού του άρθρου

θεωρούνται και τα κινητά πράγματα που ενσωματώθηκαν ως συστατικά σε

άλλα πράγματα κινητά ή ακίνητα. Προϊόντα θεωρούνται επίσης οι φυσικές

δυνάμεις, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα, εφόσον υπόκεινται

σε εξουσίαση, όταν περιορίζονται σε ορισμένο χώρο.

3. Οποιος εισάγει ένα προϊόν για πώληση, χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ή

άλλης μορφής διανομή στα πλαίσια της επαγγελματικής εμπορικής του

δραστηριότητας ευθύνεται όπως ο παραγωγός.

4. Οταν η ταυτότητα του παραγωγού είναι άγνωστη, κάθε προμηθευτής του

προϊόντος θεωρείται για την εφαρμογή του νόμου αυτού παραγωγός, εκτός

αν μέσα σε εύλογο χρόνο ενημερώσει τον καταναλωτή για την ταυτότητα του

παραγωγού ή εκείνου που του προμήθευσε το προϊόν. Το ίδιο ισχύει και

για τον προμηθευτή προϊόντων εισαγωγής, όταν η ταυτότητα του εισαγωγέα

είναι άγνωστη, έστω και αν η ταυτότητα του παραγωγού είναι γνωστή.

5. Ελαττωματικά κατά την έννοια αυτού του άρθρου είναι το προϊόν, αν

δεν παρέχει την εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών

συνθηκών και ιδίως της εξωτερικής εμφάνισής του, της εύλογα

αναμενόμενης χρησιμοποίησής του και του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε

κυκλοφορία. Δεν είναι ελαττωματικό ένα προϊόν για μόνο το λόγο ότι

μεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο.

6. Στη ζημία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η ζημία

λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης, καθώς και η βλάβη ή καταστροφή

εξαιτίας του ελαττωματικού

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο της εταιρείας, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός των περιπτώσεων που είναι απαιτούμενο.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:
 1. Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 2. Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Υπηρεσίες τιμολόγησης / οικονομικής ενημέρωσης

Σε περίπτωση που αγοράσετε κάποια απο τις υπηρεσίες/προϊόντα μας, θα διατηρήσουμε στη βάση μας τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την τιμολόγηση τους, καθώς και για την μεταξύ μας επικοινωνία, όπως όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, αφμ κλπ. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περιπτώσεις που αφορούν εξόφληση υπηρεσιών / προϊόντων, υπόλοιπα τιμολόγησης, επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, ενημέρωση για προσφορές σε προϊόντα μας κλπ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms ή τηλεφωνικώς. Όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσω email προστατεύονται απο από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS/SSL.

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS/SSL, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε, θα προωθηθεί στην Mailchimp που μας παρέχει υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Η Mailchimp είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων (δείτε παρακάτω την ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας»). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του ιστότοπου ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της Mailchimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της για το marketing του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων της Mailchimp, θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς σχετικά με προσφορές σε προϊόντα ή υπηρεσίες μας.

Έρευνα ικανοποίησης πελατών / πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τον ιστότοπο, εφόσον έχετε αποδεχθεί τους όρους χρήσης, δύναται να χρησιμοποιηθούν για συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών όπου ζητείται η γνώμη σας για την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου και των προϊόντων/υπηρεσιών μας ή σε πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών όπου λαμβάνετε ειδικές εκτπώσεις / προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες μας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Live chat

Κατά την επικοινωνία μέσω live chat, τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση email, η IP, η ημερομηνία και η ώρα της επικοινωνίας καθώς και το κείμενο που ανταλλάχτηκε κατά την επικοινωνία αυτή. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και για λόγους ασφάλειας.

Διαφημιστικές εκστρατείες

Τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να εμφανίζουν διαφημίσεις μας σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, είναι δυνατή η χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας, καθώς και για ενέργειες επαναληπτικού marketing (Remarketing). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τέτοια χρήση των cookies από την Google πατώντας εδώ. Επίσης μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση τέτοιων cookies από προμηθευτές τρίτου μέρους πατώντας εδώ.

Σχετικά με τα cookies

Τί είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.
Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω
 • Cookies επίσκεψης (session cookies)
  Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies)
  Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer). Οι διακομιστές μας προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας καταγράφουν την ip του χρήστη και σε περιπτώσεις αποτυχημένων συνδέσεων το username σύνδεσης σε log files, μέσω συστημάτων ασφάλειας (firewalls, ddos filters, http filters, sql injection filters, στατιστικά επισκέψεων, cloudflare services) και backup. Όλα τα παραπάνω δεδομένα διατηρούνται για μικρά χρονικά διαστήματα στους διακομιστές μας με σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό να έχει πρόσβαση σε αυτά και μόνο σε περιπτώσεις για αποφυγή κακόβουλων ενεργειών.

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς (πχ datacenter services, hosting services, backup services, παρόχους πληρωμών, εταιρίες μεταφοράς, marketing services κλπ). Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, έχετε δικαίωμα στη πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφής τους. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με αυτό και τους περιορισμούς του επικοινωνώντας μαζί μας.

Ελεγκτής δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας αυτού του ιστότοπου στο email που αναφέρεται στη σελίδα επικοινωνίας.